Privaatsustingimused

Viimati muudetud: 01.09.2022

OÜ Antegenes isikuandmete privaatsustingimused

OÜ Antegenes (“Antegenes”, “meie”, “teenusepakkuja”) jaoks on oluline isikuandmete läbipaistev ja usaldusväärne käsitlemine. See dokument kirjeldab meie andmepoliitika põhimõtteid ning annab ülevaate kogutavatest andmetest, töötlemise alustest, hoiustamisest ja turvamiseks kasutatavatest meetmetest ning samuti andmetega seonduvate isikute õigustest.

Kõige olulisemad õigusaktid, millest Antegenes isikuandmete töötlemisel lähtub, on tervishoiuteenuste korraldamise seadus, ravikindlustusseadus, ravimiseadus, isikuandmete kaitse seadus ja GDPR

1. Mõisted

.1 „Antegenes“ / „meie“ / “teenusepakkuja” – OÜ Antegenes (registrikood 14489312), Raatuse 21, Tartu, 50603, Eesti. Eesti Terviseameti poolt registreeritud ambulatoorsete meditsiinigeneetika, ambulatoorsete onkoloogia teenuste ja laboriteenuste (tegevusload L05386 ja L04683) alaste Tervishoiuteenuse pakkuja Eestis (EL).

1.2 „GDPR“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

1.3 „Isikuandmed“ – Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („Andmesubjekti“) kohta, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, mille määratlus sisaldab ka Eriliigilisi isikuandmeid. Isikuandmed tähendavad eelkõige identifitseerimistunnused nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või ka füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalsete tunnuste põhjal konkreetse isikuga seostamiseks kasutatavaid andmeid.

1.4 “Eriliigilised isikuandmed” – Delikaatsed isikuandmed, millest ilmnevad rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed (ennekõike sõrmejälje-, peopesajälje- ja silmaiirisekujutised) ning andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta. Antegenesi käsitluses on olulisimateks Eriliigilisteks isikuandmeteks terviseandmed ning geneetilised andmed.

1.5 “Tervishoiuteenus”- Tervishoiualast teenust pakkuva töötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.

1.6 “Teenus” – Antegenes poolt pakutavad tervishoiuteenused ja muu liigilised teenused (näiteks kasutajakonto Infosüsteemis, geneetilised riskitestid, geneetilised konsultatsioonid) ja tooted.

1.7 „Kehtiv õigus“ – kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, isikuandmete kaitse seadus või muud GDPR-i riigisisesed rakendusaktid ja tervishoiuteenuste osutamist reguleerivad õigusaktid.

1.8 “Andmesubjekt“/“Klient”/”Patsient” – füüsiline isik, kes pöördub, on pöördunud või on suunatud Antegenesi Teenuste saamiseks.

1.9 „Töötlemine“- Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

1.10 „Vastutav Töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate Privaatsustingimuste tähenduses on Isikuandmete Vastutav Töötleja Antegenes.

1.11 „Volitatud Töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

1.12 – “Koostööpartner” –  füüsiline või juriidiline isik, kes müüb edasi, vahendab või pakub Teenuseid, mida meie teenindame ning on vastavalt kehtivatele kokkulepetele kas Vastutav või Volitatud Töötleja seoses pakutavate Teenuste haldusega.

1.13 – “Infosüsteem” – Antegenesi Isikuandmete haldamise inforegister ning sellega seotud kasutajakeskkond MyAntegenes.

1.14 “Privaatsustingimused” – käesolev dokument, milles kirjeldatakse Antegenesi poolseid Isikuandmete töötlemise protsesse ja põhimõtteid.

2. Üldsätted

2.1 Antegenes osutab erinevaid tervishoiuvaldkonna kui ka muud tüüpi teenuseid. Seoses teenuste osutamisega töötleb Antegenes Isikuandmeid.

2.2 Privaatsustingimused kirjeldavad Antegenesi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid.

2.3 Privaatsustingimused kohalduvad kõigile Meie teenustele olenemata, kas on tegemist otse täielikult Antegenesi poolt pakutavate või läbi Koostööpartneri poolt pakutavate Antegenesi teenustega.

2.4 Eraldi kokkulepete alusel võivad Privaatsustingimustele kohalduda muudatused, mis määravad erinevad tingimused siin kirjeldatust.

2.5 Antegenes tagab Isikuandmete töötlemise kooskõlas Kehtiva õigusega.

2.6 Tellimuse töötlemise käigus ei teki Teenuses osalevatel osapooltel muid rahalisi kohustusi peale Teenuse pakkumise aluseks olevate Antegenesi Üldtingimustes ja kokkulepitud hinnakirjas fikseeritu.

2.7 Antegenesi kvaliteedijuhtimissüsteem on ISO13485 järgi sertifitseeritud. Antegenes järgib andmetöötluses sellega kooskõlas olevaid põhimõtteid ning töötleb andmeid vastavalt koostatud protseduuridele ja juhenditele, mille eesmärk on tagada pakutavate Teenuste kvaliteet ja kontroll.

2.8 Teenusepakkujal on õigus Privaatsustingimusi muuta, avaldades muudetud Privaatsustingimused veebikeskkonnas. Muudatused Privaatsustingimustes rakenduvad juhtudel, kui Kasutaja jätkab Antegenesi teenuste kasutamist või pärast 30 päeva möödumist muudetud Privaatsustingimuste postitamisest veebilehele, kui selle aja jooksul pole Kasutaja teinud kirjalikku avaldust Privaatsustingimustega mittenõustumise kohta. Vastava kirjaliku avalduse esitamise korral loetakse teenus vastava Kasutaja osas lõpetatuks.

3. Millal ja millistel eesmärkidel Antegenes Isikuandmeid töötleb?

3.1 Isikuandmete töötlemise eesmärk on toetada Teenuste pakkumist, mille peamine eesmärk on toetada pahaloomuliste kasvajate ja muude komplekshaiguste geneetiliste riskide hindamist ning toetada nende tulemite põhjal ettevõetavaid konkreetseid jätkutegevusi.

3.2 Antegenesi Teenustes kasutatavate Eriliigiliste isikuandmete töötlemiseks, hoidmiseks ning vajadusel Volitatud Töötlejatele (näiteks Antegenesi Teenuseid vahendav volitatud arst) edastamiseks küsitakse Andmesubjektilt eraldi luba vabatahtlikes nõusolekuvormi(de)s, mis on täidetavad kas elektrooniliselt või paberkandjal. Ilma Andmesubjekti poolt täidetud nõusolekuvormi või muu seadusliku aluseta Eriliigilisi Isikuandmeid, muuhulgas geneetilisi andmeid, ei töödelda.

3.3. Antegenes töötleb Isikuandmeid üksnes kindlaksmääratud eesmärkidel ja Kehtiva õiguse alusel. Erinevate andmekoosseisude ja Teenuste jaoks võivad rakenduda järgnevad eesmärgid:

3.4 Tervishoiuteenuse pakkumine – Antegenesi Teenuste pakkumisel Tervishoiuteenusena dokumenteeritakse lisaks lepingulistele tegevustele ka terviseandmeid ning analüüse vastavalt Eesti ja ELi Kehtivale õigusele Tervishoiuteenustele kohanduvatele töötlustingimustele.

3.5 Teenusepakkumine – Kõigi Teenuses osalevate osapoolte kohustuste ning toetavate tegevuste täitmine ja monitoorimine, sealhulgas eeskätt Teenusprotsesside haldamine ja Teenustesse kaasatud andmete töötlemine selle kestvuse vältel.

3.5.1 Teenuse täitmiseks vajalikku isikuandmete haldust, teostatakse kas füüsiliselt või elektroonsete vahenditega Infosüsteemis. See tähendab geneetiliste andmete ning nende töötlemisel tekkivate andmete kui ka loodavate tulemite haldust ja ligipääsu tagamist Teenuse pakkumiseks vajalikus ulatuses. Haldustegevuste hulka kuulub Andmesubjektide identifitseerimine; geneetiliste ja muude andmete, nõusolekuvormide ning muude Teenuse pakkumiseks vajalike või seda toetavate (näiteks meditsiiniline konsultatsioon) Isikuandmete haldamine ja korraldus.

3.5.2 Andmesubjektiga seonduvatele juriidilistele jms. nõuetele vastamine ning nendega tegelemine, sealhulgas maksekohustuse täitmise toetamine.

3.5.3 Teenuse täitmist toetav suhtlus – Teenuse täitmise käigus võidakse edastada Andmesubjektidele tellimuse täitmiseks vajalikke kirjeldavaid, selgitavaid või Teenuse täitmiseks vajalikele tegevustele tähelepanu juhtivaid elektroonseid kirju või muid materjale. Samuti võidakse suhtluses Andmesubjektidega teostada päringute või muude pöördumiste jaoks vajalikku andmetöötlust määratud ja vajalikus ulatuses.

3.5.4 Teenuseks eraldatud/üles laetud/avaldatud/genotüpiseeritud geneetiliste andmete kasutamise võimaldamine teiste Teenuste (eriti geneetiliste riskitestide) teostamiseks samade andmete põhjal.

3.6 Kliendikommunikatsioon – Eraldi antava (tühistatava) nõusoleku alusel võib Antegenes saata Kliendile oma Teenuseid tutvustavaid materjale, kampaaniateateid, informatsiooni, kutseid, teatisi ning Teenuste ja muudel eesmärkidel teostatavate initsiatiivide (õiguslikuks) kooskõlastamiseks tehtavaid avaldusi ja taotlusi.

3.7 Seadustest tulenevad kohustused – Isikuandmete töötlemine täitmaks kohustusi, mis tulenevad erinevatest Teenuste täitmisega seonduvatest Kehtiva õiguse aktidest, mis kohustavad andmeõiguslikult Isikuandmeid vastavalt asjakohastele päringutele töötlema.

3.8 Õigustatud huvid – huvid, mis toetavad Antegenesi taotlust parendada enda poolt pakutavaid Teenuseid nõnda, et need ei kahjusta kuidagi Andmesubjekti õiguseid ega ületa seaduslikel alustel määratud või Privaatsustingimustes kehtestatud õiguseid.

3.8.1 Teenuste parandamine ja haldus – Peamiselt analüütilised tegevused, mis toetavad ning parandavad klientidele pakutavaid Teenuseid ja nende toetamiseks mõeldud tugitegevusi ning nende tulemuslikkust. Selle käigus võidakse teha üldist statistikat (ülevaated Teenuste kasutamisest ning kasutajatest), parandada Teenuste kvaliteeti (Infosüsteemi töökindluse tagamine, kasutajakogemuse parandamine, klienditeeninduse parandamine), turvalisust (nt. andmete varundamine, infovahetuse turvalisuse jälgimine ja edendamine), kommunikatsiooni (kommunikatsiooni efektiivsuse parendamine antava tagasiside põhjal) ning kättesaadavust (Teenusepakkumise ulatuse laiendamine ja kliendibaasi erinevate omaduste analüüs) ja tugisüsteemide töökindlust (tarkvaraliste vigade parandamine, testimine, analüüsitöövoogude parendamine ning Teenuse teostamiseks kasutatavate protsesside optimeerimine ja parandamine).

3.8.2 Rahulolu analüüsimise ja hindamise eesmärgil on Antegenesil õigus küsida ja analüüsida osutatud Teenuste kohta kirjalikus või elektroonilises vormis antavat vabatahtlikku tagasisidet.

3.8.3 Juriidiliste ja õiguslike päringutega haldamine, tegelemine  ja teostamine.

3.9 Teadus- ja arendustegevused – Õigus Andmesubjekti Isikuandmete kasutamiseks Teenustega mitte seotud teadus- ja arendustegevusteks sätestatakse läbi eraldi (tühistatavate) nõusolekute. Ilma vastava informeeritud nõusolekuvormiga nõustumiseta ei osale Andmesubjekt oma andmetega üheski arendusprojektis.

3.10 Uus Põhjus – Eelpool määratletud andmetöötluseesmärkidele võivad lisanduda ka Uued Põhjused, mille puhul hinnatakse eraldi vastavate töötluste lubatavust ning võimalikku mõju subjektide õigusele vastavalt kohalduvale õigusele ja Andmesubjekti eeldatavatele huvidele. Uute põhjuste eesmärkide määramisel on olulised järgnevad kaalutlused:

3.10.1 Suhe vanade ja uute andmetöötluseesmärkide vahel ning uue töötluse detailne eesmärk.

3.10.2 Isikuandmete töötlemise kontekst ning suhe Andmesubjekti ja Antegenesi vahel.

3.10.3 Isikuandmete tüüp ning kaalutlused, mis tulenevad eriti Eriliigiliste isikuandmete käitlemise õiguslikkusest.

3.10.4 Võimalikud järelmõjud ja tagajärjed Andmesubjekti jaoks.

3.10.5 Andmete töötlemisel kasutatavate turvameetmete, eriti pseudonümiseerimise ja krüpteerimise, kasutus.

4. Milliseid andmeid Antegenes kogub?

4.1 Antegenes kogub Privaatsustingimustes sätestatud töötluseesmärkide täitmiseks erinevat liiki Isikuandmeid. Kogutavate andmete allikad on kirjeldatud alltoodud punktides.

4.2 Andmeid võivad Antegenesi Teenuste vahendamiseks koguda ja töödelda ka Antegenesi Koostööpartnerid. Kui lepinguline suhe on sõlmitud Koostööpartneri ja Andmesubjekti vahel, siis võivad eraldi rakenduda ka Kliendi ja Koostööpartnerite vahel sõlmitud tingimused.

4.3 Isikuandmete kogumise allikad:

4.3.1 Ise avaldatud andmed  – Teenuse kasutamisel elektroonilistesse või paberkandjal olevatesse vormidesse, avaldustesse, nõusolekutesse jms. sisestatud Isikuandmed, aga ka nõusolekute alusel edastatud Töötluseks kasutatavad tervise ja geneetilised andmed.

4.3.2 Teenuse pakkumise käigus toimuva kliendisuhtluse tulemusel tekkivad andmed – Klientide päringud ja neile vastamine, e-mailid ning selle käigus tekkivad failid jne.

4.3.3 Teenuse pakkumisel teostatava protsessi käigus tekkivad Isikuandmed. Siia kuuluvad Teenuse pakkumisel loodavad Isikuandmed, tulemusandmed ning Töötluste logid.

4.3.4 Meie kommunikatsioonikanalites avalikustatud andmed – blogid, kommentaariumid, kommunikatsiooniäpid, infomeilid jne.

4.3.5 Online keskkondadest ja veebilehtedelt kogutavad Teenuste kasutamisega seonduvad ja muud tehnilised andmed. Siia kuuluvad nt. külastuste teostamise ajad, kohad, külastatavad veebilehed, tegevused ning kasutatavate seadmete info.

4.3.6 Volitatud Töötlejatelt pärinevad Isikuandmed – Volitatud töötlejatelt võidakse pärida nt. isikutuvastuseks vajalikke Isikuandmed, võrgukasutusandmed. Näiteks, isikutuvastamisel kasutatakse Veriffi või eID (Dokobit UAB) Teenuseid, kust päritakse nende baasidest Isikuandmeid nagu isikukood, kodakondsus, sünniaeg ja -koht.

4.3.7 Koostööpartneritelt pärinevad Isikuandmed. Koostööpartneritel on õigus edastada meile Teenuste pakkumisel nende poolt ise kogutud Isikuandmed kui nende poolselt on loodud Andmesubjektidega omapoolne suhe, ja kui andmete Töötlemine on õiguslikult kaetud Töötlemise eesmärkide täitmiseks vajalike Koostööpartneri poolt kogutavate ja hallatavate teenuslepingute, kogutavate nõusolekuvormide, teenusetingimuste, privaatsustingimuste jms. dokumentidega.

4.3.8 Andmete tuletised – Andmete analüütilise töötlemise ning kombineerimise tulemusel tekkivad tuletatud andmevormid, mida kasutatakse eelkõige Teenuste parandamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks.

5. Isikuandmete edastuse põhimõtted

5.1 Antegenes edastab või võimaldab ligipääsu Andmesubjekti Isikuandmetele Volitatud Töötlejatel ja/või Koostööpartneritel ainult juhtudel kui see on vajalik Teenuse pakkumisel lubatavate eesmärkide täitmiseks ja/või seda lubab Kehtiv Õigus.

5.2 Antegenesil on Kehtiva Õiguse alusel õigus kasutada Isikuandmete töötlemisel Volitatud Töötlejaid, kes võivad piiratud juhtudel Isikuandmeid Töödelda.

5.3 Antegenes kasutab Volitatud Töötlejana üksnes selliseid Koostööpartnerid, kes on võtnud kohustuse töödelda Isikuandmeid kooskõlas käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtetega ja Kehtiva Õigusega.

5.4 Antegenesi Volitatud Töötlejad on erinevaid tervishoiuteenuseid osutavad asutused (nt üld- või eriarstiteenust osutavad koostööpartnerid) või Teenuste edasimüüjad, IT-partnereid (erinevad serveriteenuste osutajad, IT-toe ja arendusteenuse osutajad, teadus- ja arendusasutused (nt. Tartu Ülikool), sideteenuse osutajad, muud infotehnoloogia teenuse pakkujad), turunduspartnereid, makseteenuste osutajad, isikutuvastusteenuse osutajaid (nt. Dokobit UAB ja Veriff OÜ), meditsiiniandmete haldustarkvara või laboriteenuseid pakkuvad partnerid.

5.5 Nimetatud Antegenesi Volitatud Töötlejate ring ei ole piiratud ning Antegenes võib Volitatud Töötlejana kasutada ka nimetamata isikuid.

5.6 Volitatud Töötlejate kasutamise puhul lähtutakse järgmistest kaalutlustest:

5.6.1  Töötlemise eesmärk ja põhjus on seaduslik.

5.6.2 Volitatud Töötleja puhul on kinnitatud eeldus, et nad suudavad Töötlust enda tegevuste ulatuses viia läbi kvaliteetselt ja turvaliselt.

5.6.3 Eriotstarbeliste Volitatud Töötlejaga, kelle roll on suurem (nt. Tartu Ülikool) on sõlmitud eraldi Volitatud Töötlejate Isikuandmete Töötlemise Leping.

5.6.4 Isikuandmete töötlemist teostatakse vastavalt ettenähtud tegevustele piiratud ning Töötluse eesmärgist lähtuvaks tegevuseks vastavalt sisulisele kokkuleppele.

5.7 Eriliigiliste isikuandmete edastamine Volitatud Töötlejatele ja/või Koostööpartneritele toimub üksnes Andmesubjektide eraldi antavate nõusolekute alusel, va. seaduslikest alustest tulenevatel muudel põhjustel.

5.8 Kehtivast Õigusest tulenevalt võivad seadused ning regulatsioonid kohustada Meid vastama õiguslikele päringutele. Juhul kui seaduse alusel on võimalik Andmesubjektile selliste protsessi toimumise kohta informatsiooni jagada, siis seda ka tehakse.

5.9 Isikuandmed võivad protsesside osana kanduda uutele valdajatele ka juhtudel kui ettevõtte varade vastava osa omandus muutub läbi ühinemise, varade/osakute ostu, laenu finantseerimise, ettevõtte omandamise, pankroti, maksevõimetuse või analoogilise protsessi kaudu.

5.10 EU kodanike Isikuandmeid töödeldakse eelkõige EU piires asuvate Volitatud Töötlejate ulatuses. Muudel juhtudel peavad Volitatud Töötlejad rakendama GDPRile või analoogilisele alusele toetuvaid andmekaitsepõhimõtteid.

6. Isikuandmete säilitamine

6.1. Antegenes ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on vajalik lähtuvalt 3. Peatükis defineeritud Isikuandmete töötlemise eesmärkidest. Muud põhjused võivad olla juriidiliste andmete säilitamisest või muust kehtiva õiguse punktist tulenevalt, näiteks Tervishoiuteenusele kohaldatav dokumenteerimisnõue.

6.2 Isikuandmete säilitusperioodi määramiseks arvestame me kogust, laadi, tundlikkust ning Töötlemiseks mõeldud eesmärki. Samuti tuleb säilitusperioodi määramisel arvestada kohustusi, näiteks juriidilistele päringutele vastamiseks ettenähtud aega.

6.3 Isikuandmeid säilitatakse kauem kui Andmesubjektile kehtiv Teenuse kestus juhtudel, kui selleks on kas eraldi kehtivad nõusolekud (Teadus- ja arendustegevused, turundustegevused), Kehtivast õigusest tulenevad juriidilised põhjused (seaduslik andmete säilituskohustus) või Õigustatud Huvid ülal defineeritud tähenduses.

6.4 Pärast Isikuandmete säilitamise aja lõppemist Isikuandmed kustutakse või anonümiseeritakse.

6.5 Juhul kui Andmesubjekt pole omal käel laboriteenuseid pakkuva ja genotüpiseerimist vahendava Koostööpartneriga sõlminud muu sisuga kokkulepet, siis genotüpiseeritakse Andmesubjekti DNA proov Euroopas olevas laboris. Bioloogiliste andmete aluseks olev DNA proov ja andmed hävitatakse 3 kuu jooksul pärast andmete edukat edastamist Vastutavale Töötlejale.

7. Isikuandmete turvalisus

7.1. Antegenes kohustub tagama Isikuandmete töötlemise turvalisuse. Meie eesmärk on kaitsta Isikuandmeid tahtmatu või volitamata Töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

7.2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning Isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Antegenes Isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

7.3 Andmeliiklus on krüpteeritud vastavalt valdkonnas kehtivatele turvalisusstandarditele ja eriliigiliste ning tervisega seonduvate Isikuandmete hoiustamine toimub kas krüpteeritult või pseudonümiseeritult.

7.4 Turvalisuse jälgimiseks on Antegenesis määratud andmekaitsespetsialist.

7.5 Elektroonilise andmevahetuse ja hoiustamise puhul säilivad alati mingid riskid. Seetõttu, ei saa me siiski hoolimata rakendatavatest turvalisusmeetmetest täielikult välistada Isikuandmete kadumist, vääriti kasutamist või muutmist. Kui teil on informatsiooni andmelekete või intsidentide osas, siis palun kontakteeruge meiega koheselt info@antegenes.com

8. Andmesubjekti õigused

8.1 EU kodanikuna on meie Kliendil Tema Isikuandmete töötlemisel kõik Kehtivast õigusest tulenevad õigused.

8.1.1 Juurdepääsuõigus- Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Antegenesil on Teie kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid Antegenes Teie kohta töötleb.

8.1.2 Õigus Isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Antegenesilt oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed.

8.1.3 Õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Antegenesile vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes.

8.1.4 Õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja kui olete on nõusoleku tagasi võtnud.

8.1.5 Õigus piirata Töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Antegenes piiraks Teie Isikuandmete töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks kui Antegenes ei vaja Teie Isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud Isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite.

8.1.6 Õigus võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul, on Kliendil igal ajal õigus Antegenesile antud nõusolek tagasi võtta.

8.1.7 Õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus saada Antegenesilt Isikuandmeid kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, mida Klient on ise Antegenesile esitanud ning mida töödeldakse Kliendi nõusoleku alusel või Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks ning kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Antegenes edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale.

8.1.8 Õigus esitada kaebus: Kui Klient leiab, et tema Isikuandmete töötlemisel on rikutud Tema õigusi, siis on Kliendil õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

8.2 Käesolevas peatükis loetletud Kliendi õigused seoses Isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste Andmesubjektide õigused või Antegenesi juriidilised kohustused piirata Andmesubjekti õigusi.

8.3 Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete töötlemisega seotud taotluste, kaebuste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel või vajadusel Andmekaise Inspektsiooniga.

9. Küpsised

9.1 Veebilehel kasutatakse erinevat liiki küpsiseid (cookies) ja sarnaseid tehnoloogiaid (nt pikslisildid), et tagada veebikeskkondade tehniline toimimine, jätkusuutlik arendus ning parima teenuse pakkumine.

9.2 Veebipõhistes keskkondades kogutavaid andmeid töötlevad analüüsitööriistad (nt. Matomo, Facebook Pixel), mis aitavad hallata andmeid selle kohta, kuidas külastaja meie Veebilehte ja Teenuseid kasutab. Näiteks kogub Matomo andmeid külastajate geograafia, arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi versiooni kohta, külastamise aja ja kestuse ning veebilehtede külastuste hulga ja nende vahel liikumise kohta. Need aitavad meil meie kasutajabaasile paremaid ja sihitumaid Teenuseid pakkuda.

9.3 Veebilehe küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi. Kui blokeerite oma veebilehitseja seadete abil kõik küpsised, ei pruugi te meie Veebilehele või mõnele selle osale juurde pääseda.

10. Kontaktid ja muu

10.1. Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke ühendust Antegenesiga telefoni, e-posti või posti teel.

10.2 Lisaküsimuste või taotluste esitamise soovi korral saab meiega võtta ühendust alltoodud kontaktandmetel.

10.3 Antegenes võib Privaatsustingimusi ning isikuandmete töötlemise tingimusi muuta. Ajakohastatud Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemise tingimused on avaldatud Antegenesi veebilehel.

Antegenesi kontaktandmed:
Ärinimi: OÜ Antegenes
Aadress: Raatuse 21, Tartu 50603
Telefon: Tel: +372 5377 8141
E-post: info@antegenes.com